3 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه
   8,500,000 ریال
   ترموستات DATIS ENERGY DE - 101Cترموستات DATIS ENERGY DE - 101C
     8,500,000 ریالقیمت
     ترموستات DATIS ENERGY DE - 101Cترموستات DATIS ENERGY DE - 101C
       ترموستات و کنترلر
       ترموستات داتیس انرژی به همراه سنسور -50 تا 150 درجه
       8,500,000 ریالقیمت
       ترموستات DATIS ENERGY DE - 101Cترموستات DATIS ENERGY DE - 101C
         ترموستات و کنترلر
         ترموستات داتیس انرژی به همراه سنسور -50 تا 150 درجه
         8,500,000 ریالقیمت
           8,500,000 ریال
           ترموستات DATIS ENERGY DE - 102Kترموستات DATIS ENERGY DE - 102K
             8,500,000 ریالقیمت
             ترموستات DATIS ENERGY DE - 102Kترموستات DATIS ENERGY DE - 102K
               ترموستات و کنترلر
               ترموستات داتیس انرژی  -100 تا 1370 درجه تایپ K
               8,500,000 ریالقیمت
               ترموستات DATIS ENERGY DE - 102Kترموستات DATIS ENERGY DE - 102K
                 ترموستات و کنترلر
                 ترموستات داتیس انرژی  -100 تا 1370 درجه تایپ K
                 8,500,000 ریالقیمت
                   9,900,000 ریال
                   ترموستات DATIS ENERGY DE - 103Pترموستات DATIS ENERGY DE - 103P
                     9,900,000 ریالقیمت
                     ترموستات DATIS ENERGY DE - 103Pترموستات DATIS ENERGY DE - 103P
                       ترموستات و کنترلر
                       ترموستات داتیس انرژی  -200 تا 400 درجه تایپ PT100
                       9,900,000 ریالقیمت
                       ترموستات DATIS ENERGY DE - 103Pترموستات DATIS ENERGY DE - 103P
                         ترموستات و کنترلر
                         ترموستات داتیس انرژی  -200 تا 400 درجه تایپ PT100
                         9,900,000 ریالقیمت